مدرسه ی فارسی تورنتو

مدرسه ی فارسی تورنتو، هفده سال قبل با انگیزه ایجاد بنیادی برای حفظ زبان وادب فارسی و تداوم فرهنگ ایرانی و انتقال آن به فرزندان عزیزمان، که به دلیل مهاجرت از وطن، دور از ارزش های نیاکان خود قرار گرفته اند، پایه گذاری شده است. برای استحکام بخشیدن بیشتر به موجودیت این مدرسه آن را به صورت یک سازمان غیر انتفاعی (charity) به ثبت کانادایی رساندیم. درحال حاضرمدرسه با نام زیر فعالیت می نماید.

Apply Today Learn More

Toronto Farsi School Non-Profit Organization

هدف ما ایجاد یک پل ارتباطی بین نوباوگان ما با وطن عزیزمان از راه آموزش زبان فارسی و تأکید بر فرهنگ غنی کشورمان است. زبان، نگاهبان هویت ملی است و وسیله ی ارتباط انسان ها با یکدیگر؛ و فارسی، زبانی است که بزرگترین شاهکارهای شعر، ادب و اخلاق را به دنیای ادبیات و جوامع بشری ارائه کرده است. جای بسی مباهات است که شخصیت هایی چون فـردوسی، سعـدی، حافـظ، خـیام، مولوی، و . . . از سرزمین ما برخاسته و هزاران اثر ارزشمند و بی همتای خود را به زبان فارسی بیان و به یادگار گذارده اند.

بنیان قوی زبان فارسی و وجود این همه افراد دانشمند و برجسته که در طول تاریخ نگهبان آن بوده اند باعث گردیده که علی رغم برخوردهای فراوان با تمدن های دیگر وزبان های متفاوت، هرگز به میزانی ویرانگر تحت تأثیر آنها قرار نگرفته و همچنان با توانایی و اصا لت بنیادی خود پابرجا مانده است. فرهنگ ما، فرهنگ ایران زمین، فرهنگی است با بیش از ۵٠٠٠ سال پیشینه، که دنیا به آن می بالد. فرهنگی است که ۲۵٠٠ سال قبل کوروش کبیر از آن برخاسته و اصول حقوق بشر را به جهان هدیه داده است. نه برده داری، نه زورگویی، نه تجاوز به حریم دیگران، نه استثمار ناتوانان و نه برتری جویی، بلکه آزادی و آزادگی را به تمامی انسان هایی که زیر پرچم ایران و در آن سرزمین پهناور و گسترده زندگی می کردند، ارمغان داده است. چقدر باعث افتخار است این فرهنگ، که تبلور آن درگوشه و کنار تاریخ کم نیست و هرزمان به نوعی چون ستاره های درخشان درآسمان تمدن بشریت نورافشانی کرده است.

Learn More Contact Us

Who is the Toronto Farsi School for?

Today's lifestyle requires choices and alternatives to education.
The Toronto Farsi School includes students who:

 • Want to take a particular class but are unable to at the time or location offered by their school.
 • Need more time than the standard classroom allows to master concepts.
 • Feel they do not fit in, or are being bullied in their school environment.
 • Travel frequently or are uprooted throughout the year due to family situations.
 • Are pursuing their dreams and careers in music, the arts or in sports.
 • View School Schedule Learn More
  Contact us Today

  Saturday School:

  Thornhill Secondary School
  167 Dudley Ave.
  Thornhill, Ontario L3T 2E5

  Main Office:

  Suite 206-5635 Yonge Street
  Toronto, Ontario,
  Canada M2M 3S9

  Phone: (416) 850-0649
  Cell: (416) 843-3387
  Fax: (416) 850-1336

  Email: info@torontofarsischool.com