مدرسه فارسی تورونتو

مدرسه ی فارسی تورنتو، سی و سه سال قبل با انگیزه ایجاد بنیادی برای حفظ زبان وادب فارسی و تداوم فرهنگ ایرانی و انتقال آن به فرزندان عزیزمان، که به دلیل مهاجرت از وطن، دور از ارزش های نیاکان خود قرار گرفته اند، توسط مرحومه خانم مینو گلشنی پایه گذاری شده است. برای استحکام بخشیدن بیشتر به موجودیت این مدرسه به صورت یک سازمان غیر انتفاعی (خیریه) به ثبت کانادائی رسانده… بیشتر

:رویدادها

هدف ما ایجاد یک پل ارتباطی بین نوباوگان ما با وطن عزیزمان از راه آموزش زبان فارسی و تأکید بر فرهنگ غنی کشورمان است. زبان، نگاهبان هویت ملی است و وسیله ی ارتباط انسان ها با یکدیگر؛ و فارسی، زبانی است که بزرگترین شاهکارهای شعر، ادب و اخلاق را به دنیای ادبیات و جوامع بشری ارائه کرده است. جای بسی مباهات است که شخصیت هایی چون فـردوسی، سعـدی، حافـظ، خـیام، مولوی، و . . . از سرزمین ما برخاسته و هزاران اثر ارزشمند و بی همتای خود را به زبان فارسی بیان و به یادگار گذارده اند…بیشتر